Oficiálne stránky organizácie LARPov v Čechách a na Slovensku
Pravidla

Pravidla hry S.T.A.L.K.E.R. LARP

Sekce A: Vymezení pojmů

A1.) Obecná ustanovení

1.1    Stalker 2 je airsoftový larp inspirovaný post-apokalyptickými světy,  navazující na airsoftový larp Stalker pořádaný skupinou Rebjata Zóny.

1.2    Akce je pořádána skupinou dobrovolníků, kteří činnost vykonávají bez nároku na honorář. Všechny prostředky získané od Účastníků jsou použity k účelu zajištění zázemí, akce operuje s vyrovnaným rozpočtem.

1.3    Stalker 2 negeneruje žádný zisk a ani není organizován za tímto nebo obdobným účelem. Nesplňuje tedy podmínky pro to, aby byl kvalifikován jako Podnikatelská činnost ve smyslu ObčZ.

 

A2.) Organizační tým

2.1    Organizační tým je skupina fyzických osob, která zajišťuje zázemí akce a dohlíží na její hladký průběh.

2.2    Seznam osob činných v Organizačním týmu pro daný ročník je k dispozici na oficiálním webu akce.

2.3    Rozhodnutí organizátorů jsou vždy konečná a vykonatelná ihned.

2.4    Členové Organizačního týmu jsou představeni na začátku akce, v jejím průběhu jsou pak jasně označeni (viz bod D1.6).

2.5    Organizátoři v žádném případě nezodpovídají za případná zranění, či poškození majetku Účastníků, způsobená během hry. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za jednání Účastníků před, během a ani po skončení akce. Každý z hráčů se účastní hry na vlastní zodpovědnost.

 

A3.) Účastníci

3.1    Účastník akce (v sekci B dále jako „Hráč“) musí být plně svéprávný, starší 18 let, mít občanství EU a ovládat Český nebo Slovenský jazyk.

3.2    Účastník akce je povinnen před samotnou akcí projít řádnou registrací a uhradit registrační poplatek dle instrukcí na oficiálním webu akce. Neregistrovaným osobám nebude umožněno se pohybovat v herním prostoru.

3.3    Účastník akce je povinnen znát Pravidla v plném rozsahu a též se jimi vždy řídit. Porušování pravidel či nerespektování pokynů Organizátorů je důvodem k okamžitému vykázání z akce a z herního prostoru.

3.4    Výjimky z ustanovení 3.1 a 3.2 jsou možné jen na základě předchozí domluvy s Organizačním týmem.

3.5    Účastníci za své jednání nesou plnou odpovědnost po celou dobu trvání akce se všemi důsledky z toho plynoucími.

 

Sekce B: Pravidla Hry

B1.) Obecná pravidla

1.1    Hráči jsou povinni řídit se platnými zákony ČR a dbát na jejich dodržování. Jsou povinni svým chováním zamezovat možnosti zranění, či poškození majetku a těmto situacím předcházet.

1.2    Během hry je přísně zakázáno požívat alkohol, či jakékoliv omamné, nebo návykové látky.

1.3    Ustanovení 1.2 může být předmětem namátkové či cílené kontroly. Hráč je povinnen na výzvu Organizátora podstoupit dechovou zkoušku, či zkoušku na přítomnost omamných látek ve slinách. Pozitivní nález či odmítnutí zkoušky se považuje za zvlášť závažné porušení Pravidel a je důvodem k okamžitému vyloučení hráče ze hry.

1.4    Hráč je povinen mít po celou dobu hry u sebe předepsanou výbavu, která se skládá z ochrany zraku a reflexní vesty žluté nebo oranžové barvy. Opakované nerespektování tohoto ustanovení se považuje za zvlášť závažné a je důvodem k okamžitému vyloučení hráče ze hry.

1.5    V herním prostoru je povinností každého hráče nosit neustále předepsanou ochranu zraku, tj. brýle, nebo masku určené a atestované pro airsoft. Za ochranu zraku se nepovažuje např. plynová maska bez předchozí úpravy, nebo sluneční brýle. Opakované nerespektování tohoto ustanovení se považuje za zvlášť závažné a je důvodem k okamžitému vyloučení hráče ze hry.

1.6    Hráčům je přísně zakázáno používání jakékoliv pyrotechniky.

1.7    Je zakázáno používat radiostanice, pracující v nepovolených pásmech.

1.8    V případě jakéhokoli vážného narušení běhu hry, jako je např. zranění, výskyt většího množství civilních osob v herním prostoru, příjezd POLICIE ČR apod., je hráč povinen ihned přerušit hru a vzniklou situaci neprodleně hlásit Organizátorům.

1.9    Organizace si vyhrazuje právo na okamžité vyloučení hráče ze hry. Hráč je potom povinen neprodleně opustit herní prostor bez nároku na vrácení registračního poplatku.

1.10    Při registraci hráče proběhne ověření jeho znalosti pravidel a kontrola kostýmu. Pokud hráč neprojde testem pravidel, nebo kostýmovou zkouškou, nebude do hry vpuštěn.

1.11    Je zakázáno šplhat na stromy, posedy a vstup do nepovolených sklepení a objektů. V povolených sklepeních je třeba dbát zvýšené opatrnosti a do těchto prostor je zákaz vstupu bez zdroje světla, doporučená je ochrana hlavy.

1.12    Organizace si vyhrazuje právo zakázat vstup do určitých oblastí herního prostoru, ať už z důvodu bezpečnosti hráčů (chátrající budovy), či z důvodů organizačních. Tyto prostory jsou označeny páskou s    červenobílými pruhy.

1.13    Pro organizátory je vyhrazeno spojení na PMR kanále č. 5. Hráči mohou na tento kanál v případě závažných důvodů, jako zranění apod., zavolat Organizaci, která tuto situaci bude bezodkladně řešit. Jiné použití tohoto kanálu, jakož i jeho odposlech je pro hráče přísně zakázán.

1.14    Je přísně zakázáno kácet stromy, dále rozebírat, poškozovat, či ničit vybavení a zařízení herního prostoru. Toto se zejména týká vybavení budov a veškerých komunikačních zařízení.

1.15    Vědomé i nevědomé zneužití nejasnosti v pravidlech či v jejich výkladu, jakož i jejich záměrné obcházení a jednání proti jejich smyslu a účelu povede s nejvyšší pravděpodobností k vyloučení hráče ze hry.

1.16    V herním prostoru je zakázáno volné odhazování odpadků. Všichni Hráči jsou povinni odpad třídit na: plast, sklo, papír, plech a ostatní. Pytle na tříděný odpad jsou k dispozici u Organizátorů.

 

B2.) Zbraně a munice

2.1 Na akci je zakázáno byť jen přivézt jiný typ střelné zbraně než airsoftové (kvůli zvýšenému riziku záměny). Tyto zbraně nelze ani nechat odložené v osobním vozidle či mimo herní prostor. Je též zakázáno nošení a používání jiných než Organizací schválených zbraní  a používání jiné než Organizátory dodané munice. Nerespektování tohoto ustanovení se považuje za zvlášť závažné a je důvodem k okamžitému vyloučení hráče ze hry.

2.2    Všichni Účastníci akce jsou povinni před vstupem do hry dodat Organizaci ke schválení všechny zbraně, které do prostoru vnesli, střelné i kontaktní.

2.3    Je zakázáno používání airsoftových zbraní s úsťovou rychlostí vyšší než 130 m/s s výjimkou manuálních odstřelovacích zbraní, u kterých tato hodnota nesmí překročit 170 m/s. Rychlost je měřena při použití BB střeliva o váze 0,2g.

2.4    Cvičná střelba je povolena pouze v prostoru k tomuto účelu vymezenému Organizací hry.

2.5    Střelba v nebojových zónách a parkovišti je přísně zakázána.

2.6    Za kontaktní zbraň lze považovat buď gumový (nikoli však plastový) cvičný nůž, popřípadě další doma vyrobené kontaktní zbraně (např. mačety nebo kyje). Tato zbraň však musí být v souladu s tématem hry a kostýmem hráče (zbraně typu obouruční meč, byť umě zhotovené, nebudou do hry vpuštěny). Všechny kontaktní zbraně musí být dostatečně měkčeny a bez tvrdých ostrých hran. Údery musí být bržděné, ale s jasným nápřahem.

2.7    Organizace si vyhrazuje právo vyzkoušet jakoukoliv zbraň na jejím majiteli, kontaktní zbraně vyzkoušeny budou vždy.

2.8    Veškeré zbraně podléhají kostýmové zkoušce. Vlastní munice je zakázána, zajišťuje ji Organizace.

2.9    Hráči mají možnost začít hru vyzbrojeni vlastní manuální pistolí nebo revolverem (tzv. nezcizitelným startovním manuálem) a 50 ks munice (dodá organizace). I nezcizitelný startovní manuál podléhá schválení organizací!

2.10    Je zakázána střelba na civilní osoby, civilní auta a na osoby označené reflexní vestou.

 

Sekce C: Herní mechanismy

C1.) Soubojový systém

1.1    Při nošení a používání střelných zbraní je třeba dbát zvýšené opatrnosti a snažit se o předcházení možným zraněním za každou cenu. Úmyslná riziková střelba (v přítomnosti civilních osob, na osoby, které nějakým způsobem přišly o ochranu zraku, na zvířata, apod.) se považuje za zvlášť závažné porušení Pravidel a je důvodem k okamžitému vyloučení hráče ze hry.

1.2    V případě zásahu kuličkou, či kontaktní zbraní do těla, nebo do výstroje, je postava Hráče zraněna. V případě zásahu dávkou se každá kulička počítá jako samostatný zásah. Zásahy do neprůstřelné vesty, nebo helmy si hráč nepočítá.

1.3    Zásah odraženou kuličkou, nebo zásah do zbraně je neplatný.

1.4    Zásah kuličkou spoluhráče je platným zásahem.

1.5    Je zakázána vědomá střelba z bezprostřední blízkosti. Útočící hráč v tomto případě pouze na protihráče namíří zbraň a místo střelby použije zřetelné zvolání “BANG!” Takto zasažená postava hráče okamžitě umírá.

1.6    Při prvním zásahu je postava hráče zraněna a hráč hraje zranění podle toho, kam dostal zásah. Pokud byla postava již před tím zraněna, nebo jí pravidla snižují počet zásahů, postava hráče umírá.

1.7    Při smrti postavy padá hráč na zem, hraje umírajícího a posléze mrtvého. Po skončení probíhajícího střetu (ale ne dříve, než po pěti minutách od konce střetu), si obléká reflexní vestu a odchází na místo určené pro mrtvé postavy. V případě smrti na nebezpečném či nepřehledném místě (temný kout, schody,…) se může hráč pod reflexní vestou přesunout na nejbližší bezpečnou lokaci v místě střetu, kde pokračuje v mrtvení.

1.8    Při zranění musí být postava hráče do pěti minut ošetřena, jinak umírá. Zranění do končetin si může postava ošetřit sama (pokud má kvalifikaci Polního medika, viz bod D1.1), jinak musí být ošetřena postavou jiného hráče.

1.9    Postava hráče raněná do nohy nebo hrudi může být přenesena spoluhráčem, ale nesmí se na přenášení aktivně podílet. Postava hráče raněná do horních končetin může být z místa odvedena.

1.10    Zraněný může být „doražen“ namířením zbraně z bezprostřední blízkosti a zřetelným vyslovením „BANG!“, nebo kontaktní zbraní. Střelba na zraněného zblízka je zakázána. Pokud byl zraněný „doražen“, nemůže již být zajat.

1.11    Zraněná postava hráče se nesmí pohybovat rychleji, než chůzí a nesmí používat obouruční (dlouhé) zbraně. Nesmí se také bránit proti útoku zblízka jinak než střelbou (viz. C1.10 o pravidlu BENG).

1.12    Hráči musí „hrát“ zásahy a to až do jejich úplného vyléčení, např. pajdání, používání zbraně druhou rukou atd. Postava hráče je i po ošetření obvazem zraněná! K úplnému vyléčení dojde až u chirurga v Polní nemocnici. Pokud je postava ošetřena obvazem, tento jí může být sejmut taktéž pouze v Polní nemocnici.

1.13    Boj kontaktní zbraní je povolen pouze v náznacích, případně naznačením podřezání. Tyto útoky je nutné provádět na neoddiskutovatelnou vzdálenost s řádným nápřahem a včasným dobržděním. Vrh kontaktní zbraní se nepočítá jako zásah.

1.14    Komunikace mezi mrtvými a hrajícími postavami není povolena. Taktéž není mrtvým postavám povoleno probírat (ani mezi sebou) herní záležitosti.

1.15    Zraněná, nebo mrtvá postava hráče může být „okradena“ o zcizitelné herní předměty. V případě okrádání mrtvého lze toto provést pouze do doby, než mrtvý oblékne reflexní vestu a odejde na místo určené pro mrtvé (viz bod C1.7).

1.16    Munice je zcizitelný herní přemět, mrtvý na požádání vypáskuje zásobníky a předá munici hráči.

 

C2.) Vybavení

2.1    Na určité vybavení musí mít hráč „doklad o vlastnictví“ (tzv. „glejt“). Do této kategorie patří zbraně, plynové masky, neprůstřelné vesty, helmy, exoskeletony a granáty. „Doklad o vlastnictví“ je prezentován kartičkou, která musí být po celou dobu použití viditelně připevněna na předmětu, k němuž náleží. Kartička musí být vidět celá. Medikace mají své vlastní zástupné prostředky. Bedna na přenos artefaktů a protiradiační obleky jsou herní, nelze je zastoupit dokladem o vlastnictví.

2.2    Plynová maska chrání před jedovatými plyny. Musí krýt celý obličej a musí omezovat výhled. Bez předchozí úpravy zorníků nemůže být maska použita jako ochrana zraku. Organizátor si vyhrazuje právo ozkoušení neprůstřelnosti masky. Za případné poškození, nebo zničení masky při zkoušce nenese Organizace odpovědnost.

2.3    Neprůstřelná vesta chrání před zásahem ze střelných zbraní, nebo střepinou. Kryje pouze tam, kde skutečně je. Za neprůstřelnou vestu lze považovat pouze něco, co tak skutečně vypadá. Obal na vestu bez výplně, popřípadě taktická vesta se za neprůstřelnou nepovažují. Neprůstřelnou vestu není možno aplikovat jinam, než na trup. V případě nejasnosti bude neprůstřelnost vesty definována Organizací při registraci.

2.4    Neprůstřelná helma chrání hlavu před zásahem ze střelných zbraní, nebo střepinou. Chrání tam, kde skutečně kryje. Za neprůstřelnou helmu se nepovažují lyžařské, motocyklistické, či „delťácké škopky“. Pouze plechové, cvičné plastové, kevlarové nebo aramidové helmy se považují za dostatečné. V případě nejasnosti bude neprůstřelnost helmy definována Organizací při registraci.

2.5    Exoskeleton je (podle typu) kombinací neprůstřelné vesty, helmy, plynové masky a lehkého protichemického, či protiradiačního obleku. Exoskeleton podléhá schválení organizací a při kostýmní zkoušce bude stanoveno, před jakými druhy ohrožení chrání svého nositele.

2.6    Kostým hráčů musí odpovídat charakteru hry a jejím reáliím a je omezen pouze:

– zákazem maskovacích kompletů (tj. kalhoty a blůza stejného vzoru), zvláště pak západních a amerických vzorů.

– zákazem používat kostým nebo kostýmní doplňky v jasně modré (blankytné) barvě.

Do herního prostoru není povolen vstup bez vhodného kostýmu.

2.7    Medikace – Vortex. Ve hře reprezentován modrým práškovým či krystalickým cukrem. Intoxikace drogou se projevuje euforickými stavy a možnými halucinacemi, které Hráč hraje. Po první dávce však vzniká silná závislost a tím i nutnost brát další dávku každé dvě hodiny. Pokud postavě není dávka v předepsaném intervalu aplikována, dostává se do stavu jako při ošetřeném zranění (viz bod C1.12 obdobně) a do jedné hodiny umírá. Závislost na Vortexu je permanentní, tzn., že se přenáší přes smrt postavy a po respawnu je postava stále závislá. Drogu do hry dodává výhradně Organizace.

2.8    Medikace – Valproic. Ve hře reprezentován vitaminovou tabletou. V případě zranění poskytuje po požití Hráči půl hodiny na ošetření (namísto standardních pěti minut, nikoliv jako bonus k řečeným pěti minutám). Postava se v tomto případě chová jako by měla ošetřené zranění (viz bod C1.12). Pokud však do půl hodiny po požití Valproicu nedojde k vyléčení v Polní nemocnici, nastává okamžitá smrt. Postava si může vzít Valproic i sama..

 

C3.) Vozidla

3.1    Ve hře se mohou vyskytovat vozidla. Hráčům se přísně zakazuje jakákoli jiná, než povolená interakce s nimi a je přísně zakázáno jim jakkoli nebezpečně bránit v průjezdu, například skákáním do jízdní dráhy. I mimo pozemní komunikaci je třeba vždy dodržovat pravidla silničního provozu, a to jak na straně řidiče, tak na straně hráčů (chodci jsou též účastníky silničního provozu).

3.2    Vozidlo jako herní prvek musí být ze všech stran označeno kontrastním znakem frakce. Velikost tohoto znaku musí být nejméně formátu A4. Není-li Hráč příslušný k žádné frakci, povinnost označení vozidla mu neodpadá – použije jiného kontrastního znaku na základě předchozí dohody s Organizací.

3.3    Vozidlo, které je sice herní, ale z nějakého důvodu jede do Zóny neherně, musí být označeno reflexní vestou tak, aby byla vidět ze všech stran. Ideálně vyvěšením na anténu, pokud je na střeše, alternativně použitím více vest.

3.4    Vozidlo je možno využívat k boji: je možno střílet z něj i na něj. Je zakázáno používat vozidlo jako přímý bojový prostředek, například najížděním proti ostatním hráčům.

3.5    Zaparkované vozidlo lze zničit, pokud nalepíte přes čelní sklo z venku  kříž z lepicí pásky o šíři nejméně 3 cm. Rozměry znaku musí být zhruba 100x100cm.

3.6    Zničené vozidlo musí být označeno reflexní vestou výše popsaným způsobem, je-li v pohybu. (viz bod C3.3).

3.7    Ke zprovoznění zničeného herního vozidla je nutné ho odvézt na neherní parkoviště, kde proběhne respawn vozidla. Respawn vozidla probíhá 4 hodiny.

3.8    K provozu vozidla ve hře není nutné do něj doplňovat herní palivo.

3.9    Za vozidlo odpovídá jeho řidič. Pokud nebude vozidlo např. vhodně označeno, ponese následky jeho řidič.

3.10    Herní vozidlo je nezcizitelný herní prvek.

3.11    Pokud je vozidlo použito jako herní prvek a nachází se v něm hráč, nebo jakýkoli herní předmět, musí mít stažena okénka, pokud je jimi vozidlo vybaveno, aby byla umožněna herní interakce či střelba na osádku vozidla.

 

C4.) Základny

4.1    Základny se dělí na dva druhy: bojové a nebojové.

4.2    Nebojové základny jsou představeny organizací na začátku hry. Patří mezi ně zejména Hospoda a všechny Polní nemocnice, dále případně Vědecké laboratoře. V těchto základnách je zakázán jakýkoli boj, ať už kontaktní či nekontaktní. Povoleno je pouze RP. Během boje je zakázáno se schovávat do nebojových základen. Taktéž se zakazuje sem cíleně směřovat boj. Stejně tak je zakázáno tohoto pravidla zneužívat k delšímu schovávání se před bojem.

4.3    Veškeré ostatní báze se považují za bojové a boj je povolen v plné míře.

4.4    Každá základna může mít vyhrazenu jednu místnost bez oken a pouze s jedním vstupem, která bude viditelně označena červeno-bílou páskou a bude sloužit výhradně jako sklad osobních a neherních věcí hráčů, obývajících tuto základnu. V takové místnosti je také zakázán boj. Hráčům se přísně zakazuje se v takové místnosti zdržovat déle, než je nezbytně nutné a není zde možno ani spát. Vše se musí dít v herní části základny. V případě dobytí základny není možno tuto místnost vydrancovat, ale taktéž se tu nesmí vyskytovat žádné herní předměty.

4.5    Hráči obývající základnu musí své věci ukládat tak, aby předešli jejich poškození. Především by se měli vyvarovat rozkládání spacáků či batohů pod okny. Případný útočník nenese odpovědnost za škodu způsobenou špatným uložením věcí.

 

C5.) Smrt, respawn, zombení, high-noon

5.1    Smrt postavy může nastat v důsledku jedné z následujících situací:

– zásahem kuličkou

– zásahem kontaktní zbraní

– absorbováním nadkritické dávky radiačního záření

– v důsledku kontaktu s anomálií

– v důsledku napadení mutantem

– v důsledku vynechání drogových dávek

– v důsledku kontaktu s nebezpečným artefaktem bez potřebných ochranných prostředků

– v důsledku kontaktu s jedovatým plynem bez potřebných ochranných prostředků

– následkem blowoutu

5.2    V případě, že postava zemřela v důsledku kontaktu s anomálií, nebo následkem blowoutu, je její tělo i veškerá výbava nenávratně zničena. Takovou postavu není možné o nic okrást a je tedy bezpředmětné, aby hráč setrvával na místě smrti své postavy. Oblékne si reflexní vestu a bez prodlení odchází na místo určené pro mrtvé. Zde ihned odevzdá všechny své herní předměty. Zůstává mu pouze startovní manuální pistole (revolver) a maximálně 50 ks munice.

5.3    Hráč, jehož postava zemřela a dorazí na místo vyhrazené pro mrtvé, se zapíše do seznamu a uvede ke svému jménu důvod své smrti a čas, kdy na mrtvoliště dorazil. Od té doby mu běží respawn v délce 4 hodin. Respawn je povolen pouze na místě určeném pro mrtvé. Opuštění tohoto prostoru je možné pouze v závažných případech (např. vykonání osobní potřeby). Toto opuštění a následný návrat Hráč zaznamená do seznamu tak, aby v místě určeném pro mrtvé strávil předepsanou dobu. Pokud hráč pro respawn potřebuje nějaké další věci, vyzvedne si je v reflexní vestě ještě před nástupem na respawn.

5.4    Hráč si ponechá všechny své věci, o které nepřišel (po smrti nebyl okraden) do doby, než mu skončí respawn. Poté s nimi může pokračovat ve hře.

5.5    Hráč, který si chce zkrátit respawn, tak může učinit prostřednictvím tzv. zombení. V takovém případě se Hráč na místě určeném pro mrtvé zapíše do seznamu jako ZOMBIE. Zde je mu také vydána munice, kterou bude po dobu zombení používat. Doba respawnu se mu tím zkracuje na polovinu, tj. na dvě hodiny. Po uplynutí této doby si Hráč obléká reflexní vestu a jde se odhlásit z respawnu.

5.6    Hráč, který jde zombit, si bere s sebou všechny své věci. Na místě určeném pro mrtvé si však může uschovat jednu věc ze svého vybavení (dle svého uvážení – zbraň, artefakt apod.). Postava Hráče, která zemřela v anomálii nebo při blowoutu, si vezme pouze svojí startovní zbraň. V reflexní vestě dojde na místo určené Organizátorem. Zde si sundává reflexní vestu a začíná zombit.

5.7    Hráči v roli zombií se mohou potulovat do padesáti metrů od určeného místa. Zombie se nepotuluje za žádným cílem a útočí bez rozdílu na vše živé, vyjma ostatních zombií. Zombiewalky jsou zakázány.

5.8    Zombifikovaná postava má zvýšenou odolnost vůči střelné zbrani o jeden zásah. Umírá tedy až po třetím zásahu, ale necítí bolest a nehraje zranění. Poté vyčká na zemi coby mrtvola přibližně jednu minutu a pak znovu ožívá. Zombie může být definitivně zabita odříznutím hlavy, pokud je zneschopněna na zemi. Po smrti zombie setrvá povinných pět minut na místě (kdy může být i okradena), pak vstává a pokračuje dál jako nová zombie. Takto se to tedy může opakovat až do konce hráčova zkráceného respawnu.

5.9    Zombie se pohybuje nejrychleji chůzí, a pokud je ozbrojena střelnou zbraní, může pálit pouze nemířeně – od boku. Vyznačuje se charakteristickým mručením. Zombie nemusí mručet celou dobu, stačí jen kdykoli je v doslechu nějaký žijící hráč, aby byla možná její jasná identifikace.

5.10    Organizátoři si vyhrazují právo regulovat počty zombie, pohybujících se po Zóně.

5.11    Postava, po skončení respawnu opět ožívá – Hráč si před odchodem z místa určeného pro mrtvé nasadí reflexní vestu, dojde na místo určené Organizátorem a není-li kolem jiných Hráčů, sundavá vestu a okamžitě se zapojuje do hry.

5.12    Postava si pamatuje vše, co věděla před smrtí, s výjimkou informací, které se dozvěděla v době kratší než hodinu před svou smrtí, zvláště pak si nepamatuje přímé okolnosti své smrti. Postavě též zůstávají dosažené kvalifikace (například kvalifikace Polního medika). Výjimku z tohoto ustanovení tvoří postavy trvale mrtvé.

5.13    Zemře-li postava během high-noonu(nový herní prvek, bude vysvětleno), umírá a není možné, aby se znovu zapojila do hry. Hráč se musí vrátit do hry jako postava jiná, ztrácí veškeré znalosti, vědomosti, kontakty a kvalifikace.

5.14    High-noon je vyhlašován Organizací (obdobným způsobem jako blowout, viz. bod C6.14), jeho ukončení také.

5.15    Hráč, který zemřel v high-noonu, se po skončení respawnu převleče do jiného kostýmu, v reflexní vestě si vyzvedne z báze své věci a následně odejde mimo Zónu, kde si vestu svlékne a na základě dohody s Organizací přichází do Zóny jako nová postava.

 

C6.) Zóna a její hrozby

6.1    V Zóně se vyskytují dva druhy anomálií – viditelné a neviditelné. Viditelné anomálie jsou reprezentovány zástupnými předměty: cáry průsvitného igelitu (pálivé chmýří), zelenou síťkou (ježibabí sliz) a bíle blikajícím řetězem LED diod (elektra). Neviditelné anomálie jsou reprezentovány zvukovými IR čidly (masomlejnek), která se rozhoukají, pokud se hráč dostane do jejich dosahu.

6.2    Viditelné anomálie zabíjí dotykem. Neviditelné zabíjí v okruhu deseti metrů od čidla, při spuštění zvukového poplachu.

6.3    V obou případech je všechno, co je v dosahu anomálie, zničeno. Včetně těl postav hráčů a jejich výbavy.

6.4    Neviditelné anomálie je možné detekovat pomocí matice, či šroubu. Matici či šroub hází hráč před sebou a hledá si tak bezpečnou cestu. Je však nepřípustné maticí točit na volném konci stuhy nebo jí přivázat na tyč, či klacek a takto detekovat anomálie (viz pravidlo deseti metrů v bodě C6.2). Hráč si pro odhozenou matku může dojít, ale během toho nesmí interagovat s okolím či manipulovat s případnými velmi cenými artefakty úplnou náhodou povalujícími se vedle matky.

6.5    Smrtelný je i kontakt s některými artefakty bez určitých ochranných prostředků (speciální kleště/rukavice a přepravka na artefakty). V takovém případě se vybavení hráče nezničí. V případě nových (v Zóně doposud neznámých) artefaktů je efekt nalepen na malé kartičce ze spodu.

6.6    V Zóně se vyskytují zatím dva známé druhy záření (radiace a PSI) a jeden druh pozitivního záření (oáza).  Přítomnost záření lze zjišťovat pouze pomocí detektoru. Detektor je vybaven měřidlem a třemi LED diodami, které indikují různé stavy. Žlutá dioda značí nemoc z ozáření. Červená a zapípání značí smrt v důsledku absorbování nadkritického množství záření.

6.7    Pokud má postava hráče nemoc z ozáření (svítí žlutá LED dioda na jeho detektoru), tak nemůže používat dlouhou zbraň a pohybuje se maximálně rychlostí chůze. Takto postižený hráč se také nemůže bránit útokům zblízka (viz bod C1.11 obdobně). Z nemoci z ozáření je hráč vyléčen pouze v Polní nemocnici.

6.8    Pokud postava hráče zemře na nemoc z ozáření (červená LED dioda na detektoru), padne tam, kde je a nejméně pět minut zůstává ležet. Poté obléká reflexní vestu a odchází na místo určené pro mrtvé.

6.9    Pokud hráč nemá detektor a chystá se na výpravu do Zóny, musí se přidat ke hráči, či hráčům, kteří detektor mají. V takovéto skupině musí tedy být alespoň jeden detektor. Hodnoty z tohoto detektoru ve skupině se pak vztahují na všechny členy této skupiny. Pokud postava hráče s detektorem umírá v anomálii, je povoleno ostatním členům skupiny použít tento detektor.

6.10    Zamoření oblasti jedovatým plynem je symbolizováno barevným dýmem. Pokud s ním postava hráče přijde do styku bez ochranné plynové masky, okamžitě umírá. Bílý dým nemá žádný zvláštní účinek.

6.11    V Zóně se mohou vyskytnout oblasti, které jsou jedovatým plynem zamořeny trvale. V takovéto oblasti se nevyskytuje barevný dým, ale je viditelně označena páskou s černožlutými pruhy. Do těchto oblastí je bezpečný vstup možný pouze s ochrannou plynovou maskou.

6.12    Při blowoutu dochází k obrovským emisím radiačního a psionického záření a k silným elektromagnetickým bouřím. V jejich důsledku dojde ke zničení všeho, co je v dosahu blowoutu, včetně volně zaparkovaných vozidel.

6.13    Proti účinkům blowoutu se lze ochránit pouze v krytu, který je k tomu určen. Kryt je každá budova, která má alespoň 4 zdi.

6.14    Blowout je oznamován 10 minut před jeho příchodem. V této době si hráči musí najít nejbližší kryt. Po uplynutí této doby nastává Blowout jako takový a vše nekryté je zničeno. Způsob ohlášení Blowoutu bude specifikován organizací před začátkem hry.

6.15    Blowout trvá standardně dvě hodiny. Na základě dalších okolností však může dojít k jeho prodloužení. O jeho ukončení proto rozhoduje Organizace a  oznámí jeho ukončení předem stanovenými komunikačními prostředky do všech krytů.

6.16    Postava, která zemře v důsledku Blowoutu již nemusí vyhledávat kryt, ale musí rovnou odejít na místo vyhrazené pro mrtvé.

6.17    Výskyt mutantů v Zóně je častý, je jich několik známých druhů a další, dosud nepoznané druhy se objevují. Až na výjimky útočí mutanti dotykem. Postava, které se mutant dotkl poprvé, je lehce zraněna. Není to zranění v pravém slova smyslu, protože hráče nijak neomezuje a neubírá mu životy – takto zraněný hráč může hrát zranění v libovolném rozsahu, a libovolnou dobu, ošetření fakticky nepotřebuje. Druhý dotyk je už regulérní zranění a po třetím doteku nastává smrt.

6.18    Mutanti ignorují neprůstřelné vesty i helmy. Není-li řečeno jinak, mutanti zraňují stejným způsobem bez ohledu na místo zásahu.

6.19    Mutant Našeptávač útočí vrháním či dotykem tenisových míčků. V případě, že je hráč zasažen tenisovým míčem, znamená to, že byl ovládnut Našeptávačem. Hráč okamžitě znehybní a počká, až mu Našeptávač sdělí, co má hráč dělat. Pokud se tak nestane, zůstává stát na místě. Od této chvíle je hráč 20 minut pod vládou Našeptávače a musí plnit jeho příkazy. Po uplynutí těchto 20 minut si hráč obléká reflexní vestu a jde na místo vyhrazené pro mrtvé. Zde vestu svlékne a vrací se ihned do hry. Z doby, kdy byl pod nadvládou Našeptávače, si nic nepamatuje.

 

Sekce D: Doplňková pravidla

D1.) Ostatní mechanismy

1.1    Ošetření postavy hráče probíhá pomocí RP obvázáním rány obvazem. Obvaz může použít pouze Polní medik, tj.  postava, která projde výcvikem na medika u NPC postavy Polního chirurga.

1.2    Zajata může být pouze postava, která je zraněná, pouze na kontaktní vzdálenost, a sice dotykem rukou a zřetelným prohlášením: „Zajímám tě“. Takto zajatá postava je herně svázaná, nemůže utéct ani se bránit a může být místa pouze nesena. Hernímu zajímání se zbraní v ruce (RP) se meze nekladou, přísně zakázány jsou však akce, které by mohli vést k potenciálnímu zranění hráče (zejména nasazování páky, údery, svazování způsobem, který by mohl pro delší dobu omezit přívod krve do končetin apod.), hráči jsou v tuto chvíli povinni užít pravidla RUDÁ STOP.

1.3    Veškerá činnost, kterou hráči dělají v Zóně, je herní a snažíme se o maximální možné (ale vždy maximálně bezpečné) přiblížení realitě. Bez reflexní vesty neexistuje neherní jednání. Všechny běžné činnosti jsou herní.

1.4    Výslechy jsou možné pouze pomocí RP. Vyslýchanému nesmí být způsobeno žádné fyzické ani duševní poškození. Vyslýchaný musí respektovat limity jeho postavy (systém „nejsi Chuck Norris“).

1.5    Zneužití reflexní vesty (například pro stravování či osobní hygienu) bude potrestáno Organizací. „Neherní“ spánek neexistuje. Vyjma výjimečných (zdravotních) případů není možno spát mimo herní území. Spát v Zóně v reflexní vestě není povoleno.

1.6    Organizátoři jsou během hry označeni modrou pokrývkou hlavy (nebo jasně viditelným oblečením či doplňkem modré barvy). V případě potřeby s nimi hráč tedy může řešit herní problémy a nejasnosti. Pokud organizátor nemá modrou pokrývku hlavy (nebo pásku), vystupuje ve hře jako herní postava. V noci jsou organizátoři označeni modrým světlem (lightstickem).

1.7    Osobní mobilní telefon (tablet, atp…) je nezcizitelný herní předmět. Herní data uložená v telefonu (tabletu) jsou zcizitelný herní prvek. Hráč je povinen je na vyžádání vydat.

 

D2.) Rudá stop

2.1    Pravidlo „RUDÁ STOP” funguje tak, že pokud bude herní situace směřovat k duševnímu či fyzickému poškození oběti nebo jejího majetku, která s tímto jednáním nebude souhlasit, vykřikne tato osoba nahlas „RUDÁ STOP!“. Tímto okamžitě končí jakékoli aktivity vůči tomuto hráči.

2.2    Pravidla „RUDÁ STOP“ lze obdobně využít pro zastavení hry v krizovém případě (zranění hráče, přítomnost fyzických osob, apod.). Všichni hráči v okolí okamžitě ukončí všechny své aktivity.

2.3    Hráč, který využije práva „RUDÁ STOP“ musí pravdivě a bez průtahů odpovědět na všechny herní otázky, které mu budou položeny a na požádání musí odevzdat všechny herní předměty. Poté musí být okamžitě propuštěn.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.